Nordisk Videncenter for Amatørmusik


Idekatalog til forskningstemaer


Herunder præsenteres et idékatalog til BA-opgaver, Masters-specialer og Ph.D.-afhandlinger, som kan virke som inspiration til forskning inden for området:

Amatørmusik og amatørkultur


Området mangler i forhold til musikhistorie eller til idræt meget forskning.

Vi håber denne liste kan virke inspirerende til nye områder at forske i:

Undersøgelse af antallet af aktive udøvere af kunst og kultur på amatør/fritidsniveau
- i alle alderskategorier, samt deres motiver og udbytte af deltagelsen.

Hvad er omfanget af det ”ikke-institutionaliserede” musikmiljø?
- statistisk gennemgang

Hvor kommer de  professionelle musikere fra?
- er de alle skolede (fra musikskole el.l. via MGK til konservatorierne)
- eller ”selv-uddannede”

Hvorfor er der forskel i kommunernes støtte pr. borger landet over?
- kommunernes fordeling
- større bykommuner
- landdistrikter

Hvorfor har piger mellem 13 og 17 år højcostal vejrtrækning og taler med overkomprimeret stemme?
- komparativ inddragelse af plejebørn
- komparativ inddragelse af flygtningebørn

Hvorfor er det eleverne der bestemmer valget af deres instrument?
- undersøgelse af skoleorkestre
- undersøgelse af elevers fysiologiske størrelse, tænder, kæber i egnethed
- undersøgelse af læreres evner til at vælge det bedste instrument til eleven
- evt. inddragelse af Norges mange erfaringer

Hvorfor indtræffer der en ubalance fra barnsben mellem drenge og piger i valget af instrument
- piger vælger ofte soloinstrumenter og drenge ofte sammenspilsinstrumenter
- hvorfor falder pigerne fra i teenageårene
- forskellige i klassisk og rytmisk musik/konservatorium

Trænes hjernen i at fungere helhedsbetonet gennem musikudøvelse?
- en undersøgelse af graden af synkroni mellem hjernens dele under udøvelse af korsang (hjernebølgeundersøgelser) samt alpha-, beta- theta-felter

Er der en sammenhæng mellem amatørkulturudøvelse og publikumsdeltagelse?

Hvilken rolle kan amatørkulturen spille for inklusion af
- indvandrere
- flygtninge
- socialt marginaliserede?

Hvad er kunstens rolle i demensbehandling?
- her er en række gode cases fra UK, Holland (trommeworkshop) og ikke mindst NOMA i New York (billedkunst).

Kan aktiv kunstnerisk deltagelse spille en rolle i stress-behandling og stress- forebyggelse?

Kan aktiv kunstnerisk deltagelse spille en rolle for personer ramt af PTSD?

Kan aktiv kunstnerisk deltagelse spille en rolle for personer ramt af PTSD efter krigstraumatiske oplevelser?
- mange cases fra playback teatrets verden.

Kan aktiv kunstnerisk deltagelse spille en rolle for personer ramt af ADHD?

Kan aktiv kunstnerisk deltagelse spille en rolle for personer ramt af KOL?

Kan aktiv kunstnerisk deltagelse spille en rolle for personer med fysiske handicaps?

Kan aktiv kunstnerisk deltagelse spille en rolle for personer der er HSP - High Sensitive Person?

Undersøgelse af forholdet mellem orkester- og korledelse & virksomhedsledelse

Opbrud i amatør/professionel begrebet
- undersøgelse af vækstlagets mange deltagerdefinitioner
- Con Amore-folket, Ildsjæle, frivillighed, ildsjæle, amatører og professionelle.

Unges engagement i kulturen
- hvorfor er det fedt at få et armbånd og være på  Festival og ufedt at være bestyrelsesmedlem i en kulturel organisation og arbejde for det lange seje træk

Musikpædagogiske tilgange
- en oversigt over musikpædagogiske erfaringer.

Hvad er lærings- og dannelsespotentialet i amatørkulturelle aktiviteter?
- herunder i foreningsdeltagelsen?

Hvilken rolle spiller amatørkulturen i  samfundets udkantsområder?
- undersøgelse af betydningen af amatørkulturelle aktiviteter i små og mindre samfund

Hvilke amatørkulturelle aktiviteter er der i landsbyerne
- af en vis størrelse
- typer

Hvad er musikkens rolle i undervisningen i folkeskolen/gymnasiet?

Hvilken betydning har et skoleorkester eller skolekor for skolens trivsel som helhed?

Hvordan udvælges eleverne bedst til at spille i et skoleorkester?
- skal der tages hensyn til elevens musikalske evner til at opfange tonehøjde, melodi, akkord og rytme ved en lille høretest eller skal der være frit valg?
- hvilken metode giver barnet den største succesoplevelse?
- hvilken metode giver orkestret den bedste musikalske vækst?

Hvad er musikkens rolle, for ældre medborgere?

Medfører musik i skolen bedre læringsudbytte?

Medfører musik i gymnasiet et bedre læringsudbytte?

Hvilken betydning har babysalmesang og babyrytmik for børnenes motoriske udvikling?

Kan musik spille en rolle i psykiatrisk behandling?
- hvorfor? – hvorfor ikke? – evt. hvordan?

Har amatørmusikalske aktiviteter betydning for velbefindende, livskvalitet og psykisk velvære?

Hvad er udbyttet sprogligt - både skriftligt og mundtligt - ved sideløbende musikaktiviteter?

Hvad betyder fællesskabet for deltagere i kor- og orkesteraktiviteter?

Fremmer deltagelse i amatørmusik menneskers retoriske og kommunikative evner?

Fordele og ulemper ved at synge/spille efter noder versus at lære udenad/improvisere som i f.eks. gospelsang-traditionen og jazz
- hjernens udvikling

Hvordan skabes følelser og stemninger i musik?

Hvordan kan musik anvendes i teambuilding?

Skaber musikaktivitet øget empati og evne til at udtrykke sig?

 


Vi modtager gerne forslag til forskningstemaer og giver tips til emperi på:

http://videncenterforamatoermusik.dk/index.php/kontakt-os

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.net

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK
vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.